Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Ing. Miroslav Benc
BENCMOTO

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Úvodné ustanovania

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu Ing. Miroslav Benc (ďalej bencmoto) sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Akékoľvek dojednania iné ako sú tieto obchodné podmienky sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto stornovaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva objednaného tovaru, alebo môžete jednoducho objednaný tovar stornovať.

Ceny

Všetky uvedené ceny sú informatívneho charakteru a preto nie sú považované za záväzné. Za rozhodujúce sa považujú ceny potvrdené písomnou formou kupujúcemu po jeho záväznej objednávke u predávajúceho. Pri predaji tovaru alebo služieb s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne alebo ústnou dohodou odsúhlasí kupujúci.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov
a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platobné podmienky

V prípade objednávania špecifického tovaru (originálne náhradné diely, a pod.), ktorý by bol špecifikovaný po Vašej objednávke a po následnom telefonickom kontakte od predávajúceho, môže predávajúci žiadať o finančnú zábezpeku vo výške 50% z celkovej ceny tovaru. Pri neprevzatí takto objednaného tovaru, finančná zábezpeka prepadá v prospech predávajúceho a nie je ju možné žiadnou cestou vymáhať ani žiadať späť.

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

b) dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

c) ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.

d) Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou.

Predávajúci nezodpovedá za:

a) oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

c) za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

d) prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

b) zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

c) v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Predávajú má právo nedodať objednaný tovar zákazníkovi, ktorý v minulosti neprevzal tovar a neuhradil predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s expedovaním a spätným doručením tovaru.

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky expedujeme spravidla do 2 -5 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru. Následne Vám doručovateľská organizácia zásielku doručí spravidla do 2 pracovných. Pri nečakaných okolnostiach (nepriaznivé počasie, a pod.) sa môže doba dodania predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Výmena tovaru

V prípade, že zákazník požaduje výmenu tovaru (nie z viny na strane dodávateľa), hradí platnú sadzu distribučných nákladov. Tento poplatok zahrňuje poštovný obal, spracovanie a platbu za odoslanie účtovanú kuriérskou službou. Dodávateľ bencmoto je oprávnený účtovať vyššiu sadzbu distribučných nákladov v prípade ťažkých a veľkorozmerných zásielok. O takejto skutočnosti bude informovať zákazníka vopred.

Vrátenie tovaru (Odstúpenie od kúpnej zmluvy – zásielkový predaj)

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode (a pri zásielkovom dodaní) je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený.

V takomto prípade je kupujúci povinný:

- Kontaktovať predávajúceho písomne s uvedením, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu pre vrátenie peňazí alebo s uvedením, či žiadate o výmenu tovaru za iný.

- Ak už kupujúci tovar prevzal, zašle ho späť so svojou žiadosťou, dokladom o kúpe a prevzatí na našu adresu prevádzky za nasledovných podmienok:

a) tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale a zabalený tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy.

b) tovar nesmie byť použitý a nesmie byť poškodený.

c) tovar musí byť kompletný (vrátane obalu, príslušenstva, manuálov, návodov, reklamných sprievodných materiálov, náhradných dielov ak sú súčasťou, atď.)

V opačnom prípade sa účtuje v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka manipulačný poplatok vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a poplatok až 30% za znovuzriadenie resp. prípravu tovaru do predaju schopného stavu.

Tovar musí byť zasielaný poistený, doporučene a nie na dobierku.

V prípade dodržania vyššie uvedených ustanovení budú peniaze za tovar vrátené na účet alebo adresu kupujúceho v lehote do 30 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru na adresu predávajúceho.

V prípade nedodržania niektorého z vyššie uvedených skutočností nebude možné od zmluvy odstúpiť a tovar bude kupujúcemu vrátený späť na jeho náklady.

Reklamačný poriadok

Viď samostatnú kapitolu Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom spoločnosti bencmoto ktorý je zverejnený na internetovej stránke a priamo v kamennej predajni.

Osobné údaje

Aktualizáciu osobných údajov môžete ako registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na webstránke nášho internetového obchodu a to ihneď po prihlásení.

Ochrana osobných údajov

Využívaním služieb internetového obchodu bencmoto.sk súhlasíte so spracovaním, ukladaním a využívaním informácií o Vašej osobe a Vašich zrealizovaných nákupoch.

Spoločnosť bencmoto, ako prevádzkovateľ internetového obchodu bencmoto.sk, sa týmto zaväzuje k nižšie uvedenému:
So všetkými Vami poskytnutými osobnými údajmi narábame a pristupujeme k nim ako v vysoko dôverným informáciám a chránime ich pred akýmkoľvek zneužitím. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Sú používané k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

Tieto údaje nám umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vystaviť daňový doklad v súlade s platnou legislatívou, príp. identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. (ak sa táto uskutočňuje).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.
Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a pod.) sú ukladané v bezpečnej databáze a za žiadnych okolností nie sú poskytované tretím stranám.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peňažnými prostriedkami na Vašich účtoch.

Autorské práva

Informácie obsiahnuté v internetovej stránke bencmoto.sk či už v obrazovej alebo písomnej forme sa sú výlučným duševným vlastníctvom spoločnosti bencmoto Preklady textov uvedených na tejto internetovej stránke sú tiež duševným vlastníctvom spoločnosti bencmoto a preto je výslovne zakázané ich akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, kopírovať, používať a inak s nimi nakladať bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa stránky bencmoto, s.r.o. Autorské práva sa riadi zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním svojej objednávky kupujúci potvrdzuje svoj výslovný súhlas s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom spoločnosti bencmoto
Tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.